نماینده مجلس:معلم در مسیر کمال عقلی و علمی حرکت می کند