ایجاد اشتغال و حمایت از طرح های کارآفرینی؛ مهمترین سیاست کاری وزارت تعاون