توقف نماد خچرخش/آغاز فرآیند تحویل نمادهای بارپایه روزانه سلف موازی برق