سرمايه‌گذاري در صنايع گازي با استفاده از تسهيلات ريالي و ارزي