دانشگاه تهران آماده کمک به تدوین آئین‌نامه است/ اگر آموزش از پژوهش جدا شود، دوستان به خواسته معقول خ