سفیر فلسطین در سازمان ملل از رژیم صهیونیستی شکایت کرد