توجیه افکار عمومی درخصوص تبریک مقامات ایرانی به عربستان سخت است/ دولت و وزارت خارجه باید اقداماتشان