ظریف: آهسته جلو می رویم/ پرانتزهای زیادی باقیمانده است