آیا ارزش رای مردم در دوره های مختلف از نظر شما متفاوت است؟ / انتقاد شما از قوه قضائیه به دادرسی پرونده