کشف یک سیاره عظیم فراخورشیدی در مدار ستاره‌ای کوچک