اولویت های کردستان و لزوم تطبیق فعالیت ادارات با ماموریت های دولت