روحانی: نور ایمان را باید در دل فرزندانمان بنشانیم