منزل رئیس شورای شهر کلاچای در آتش سوخت،همسر و ۲ فرزندش جان باختند