مالکان با پرداخت عوارض‌های ساختمانی در آبادانی شهر سهیم می‌شوند