دستگاه دیپلماسی کی می خواهد بر اساس خواسته نظام جمهوری اسلامی عمل کند