آغاز بازسازی مجسمه‌های تاریخی بامیان با همکاری ژاپن