ظریف: پرانتز های زیادی باقی مانده است/ مصمم به پایان بحران های ساختگی هستیم