طرح خروج راه‌آهن از داخل شهر/انتقال پایانه غرب و جنوب به شهر آفتاب