خردادماه؛ برگزاری پانزدهمین همایش آزادگان «کمپ 10 رمادی عراق»