آبرسانی به روستاهای سلطانیه اولویت آب و فاصلاب روستایی است