نگاه بانک‌ها به تولید نگاه مالک به مستاجر است/ توجه به تولید، راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی