مدیرکل ارشاد بوشهر: زیرساخت های تئاتر دراستان توسعه می یابد