تیراندازی در محل برگزاری نمایشگاه ضد اسلامی دو کشته بر جا گذاشت