- صرفه جویی در مصرف 14 هزار لیتر بنزین در کرمانشاه