رزمایشی که جوان را آماده نبرد در میدان زندگی می کند