لزوم افزایش سهم صادرات غیرنفتی از حوزه نرم‌افزارهای داخلی