زکریا المهدی:العربیه با وارونه انگاری حقایق افکار عمومی را منحرف می کند/ صدر الحسینی: همراهی رسانه ها