استقرار دستگاههای اجرایی در سلطانیه موجب تسهیل دسترسی مردم می شود