مصر استقرار نیروها در خارج از کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد