فانی از استخدام پنج هزار نیرو با اولویت فرزندان فرهنگیان در این وزارتخانه خبر داد