اعتکاف مقدمه ای برای اعتقاد راسخ در وحدانیت خداوند است