افزایش تعداد نمایندگان، از تصویب تا خروج از دستور کار