انتقاد رئیس دانشگاه پیام نور کشور از هجمه به این دانشگاه