۴ میلیارد ریال اقساط معوقه خانوارهای روستایی نیازمند پرداخت شد