ادامه شکست‌هاي ميلان با سريع‌ترين اخراج فصل براي اين تيم