سه ورزشکار کرمانشاهی عازم مسابقات جهانی سپک تاکرا شدند