آیین معنوی اعتکاف در پنج مسجد شهرستان انزلی در حال برگزاری است