خسارت چهار هزار میلیارد ریالی به باغات و مزارع استان کرمانشاه