حل مشکل اشتغال در کشور نیازمند حمایت از تولید داخل است