چهارشنبه 16 اردیبهشت؛ دیدار فرهنگیان با مقام معظم رهبری