ابقای 3 ماهه نظامیان مصری در منطقه/ حملات هوایی گسترده به عدن