شرط سرمربی پیشین سرمربی پرسپولیس برای بازگشت به مصر