دانش آموزان به بودجه متکی نباشند/اتکا به درون لازمه اقتصادمقاومتی