رسانه‎های وابسته به آل‎خلیفه هجمه سنگینی علیه معارضان بحرینی درپیش گرفته است