دیدار معلمان نمونه استانی و کشوری با مقام معظم رهبری