اتمام فاز اول قطار شهری کرمانشاه تا سه و نیم سال آینده