استاندار:فرصت ها و تهدیدهای گردشگری قزوین باید شناسایی شوند