مخالفت العبادی با طرح کنگره در دیدار نمایندگان ...