شايعه در شهر ؛ خريداران پرسپوليس تاييد اهليت نمي شوند