ساخت خانه بهداشت روستای حصار دیلم بوشهر به همت یک خیر آغازشد